top of page
BİREYSEL

Genel/Bireysel Eğitimlerimiz

Hayatın bir gereği olarak ihtiyaç duyulan genel konuları kapsayan bu eğitimler, genel itibariyle tüm kurum/kuruluşların ihtiyaç duyabildiği eğitimlerdir. Bu eğitimlerle bireyin geliştirilmesi dolayısıyla, kurumsal kültürün istenilen tarzda yönlendirilmesi ve şekillendirilmesi imkanı da elde edilmektedir.

 • Motivasyon, Kararlılık ve Verimlilik

 • Vizyoner Liderlik

 • İletişim ve Beden Dili

 • Konuşma ve Söz Söyleme Sanatı

 • Halkla İlişkiler

 • Stres Yönetimi

 • Kriz Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 • Risk Yönetimi

 • İnsan Kaynaklarının Yetkinleştirilmesi

 • Takım çalışması

 • Zaman Yönetimi

 • Çatışma Yönetimi

 • Değer Yönetimi

 • Kariyer Planlama

 • Yönetici Asistanlığı

suer536.jpg
KURMSAL

Kurumsal Eğitimlerimiz

Bu eğitimlerimiz, kurum/kuruluşların çalışanlarına mutlaka aldırması gereken eğitimlerin tamamını kapsamaktadır. Kurumsal eğitimler, insan sermayesinin yetkinliklerinin artırılması, kurumsal kültürün oluşması, çalışanların uyum içinde hizmet üretebilmesi, çağdaş bir düzeye erişimin sağlanması için ihtiyaç duyulan en önemli gelişim araçlarıdır.

 • 2. ISO Uluslararası Yönetim Sistemleri

  • Kalite Yönetimi Sistemi - ISO 9001

  • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi - ISO 10002

  • Çevre Yönetim Sistemi - ISO 14001

  • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 22000

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 27001

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi - ISO 45001

suer hizmetici-egitim.jpg
 • Stratejik Yönetim

  • Stratejik Planlama

  • Performans Yönetimi

  • Performans Değerlendirme (Faaliyet Raporu Hazırlama)

 • Kurumsal Değişim ve Gelişim

 • İç Kontrol ve İç Denetim

 • Risk Yönetimi ve Risk Değerlendirme

 • Finansal Analiz ve Raporlama Teknikleri

 • Süreç Yönetimi

 • İş Analizi ve Görev tanımları

 • Takım Çalışması ve Kalite Çemberleri

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Dokümantasyon Yönetimi ve Arşivleme

 • Bilgi, Finans ve İnsan Yönetimi

 • Kurumsal İletişim Yönetimi

 • Kurumsal Etik

 • Çatışma Yönetimi

 • SWOT Analizi ve Özdeğerlendirme Teknikleri

 • İç Paydaş ve Dış Paydaş Analizi

 • Eğitim İhtiyaç Analizi

MESLEKİ

Mesleki ve Teknik Eğitimlerimiz

Değişen ve gelişen şartlara uyum sağlama, bilgi, kalite ve uzmanlaşma eğitimlerini kapsamaktadır

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

 • 5216 Sayılı Belediye Kanunu

 • 5393 Sayılı Büyükşehir Bel. Kanunu

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 • Zabıta mevzuatı

 • İşçi sağlığı ve İş güvenliği

 • Kamu çalışanlarının hukuki ve cezai sorumlulukları

 • Resmi yazışma kuralları

 • Kadastro ve tapulama

 • İmar Kanunu

 • Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 • Taşınır Mal Yönetmeliği

 • Şehir planlaması

 • Kentsel mimari

 • Afet yönetimi

 • İtfaiye mevzuatı

 • e-devlet ve e-imza uygulamaları

 • Bilgi ve teknoloji yönetimi

 • Emlak vergisi ve belediye gelirleri

 • Malî hizmetlerin yapılandırılması

 • Ön Malî Kontrol Sisteminin Kurulması

 • Malî Tablolama ve Malî Tabloların Analizi

 • Malî Yönetimde yıl sonu ve yıl başı işlemleri

 • Devlet muhasebe sistemi ve sağlıklı yerel yönetim muhasebe sistemi kurulması.

Image by Glenn Carstens-Peters
bottom of page